You are here

Giải nhất Hội Thi Họa Mi clb HM Bưởi 2020 thuộc về đội nhà Cám Đất Việt

Cuối Năm lưu lại với Giải Nhất clb Bưởi về với Đội nhà Cám Đất Việt . Tiêp tục chăm sóc phấn đấu 2020 sẽ giao lưu đều với ae Các clb Hoạ Mi !
Ps / : Cám Mi Đất Việt - CHẤT LƯỢNG THẬT ỔN ĐỊNH THẬT.