You are here

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHIM CU GÁY ( SƯU TẦM 1 )

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHIM CU GÁY ( SƯU TẦM 1 )

  1. Gáy gọi :

Là tiếng gáy nhẹ nhàng , thư thái, khoan thai, chim đứng ở tư thế như đậu cành bình thường.

+ Trơn dòng ( liêu dòng ) : Cục cúc cu… cục cúc cu… Hoặc cúc cu cu … Cúc cu cu.

+ Trơn lỡ ( liêu lỡ ) : Cục cúc cu..cu…….. cục cúc cu… Hoặc cúc cu cu…cu … cúc cu cu.

+ Gáy hậu 1 : Cục cúc cu…cu….. Cục cúc cu…cu…..

+ Gáy 2,3,4 … hậu trở lên : Cục cúc cu…cu …cu … cu…..

  1. Gù ( gụ ) :

Là âm thanh gằn gồm 2 âm tiết kết hợp với động tác rướn cổ cao rồi cuí xuống theo từng nhịp điệu.

+ Gù thường : Có 2 âm tiết Cục cù hoặc cụ cù

+ Gù cà lăm ( Gù chồng đấu – bóng chồng ) : Có 3 âm tiết Cục cù cù

+ Gù dặm xen : Cục cù, cục cù … cục cù cù…. Cục cù, cục cù,cục cù…cục cù cù… cục cù cù.

  1. Thúc : ( Gáy dỗ, dặt ) : Gồm 3 âm tiết khi chim đấu nhau, giai điệu nhanh, dồn dập, đầu ngang ko dướn cao.

+ Thúc thường : Gồm 3 âm tiết Cục cúc cù hoặc cúc cúc cu

+ Thúc kèm đơn ( Xen ) là có tiếng gù kèm ( xen ) giữa tiếng thúc và dướn cao cổ khi ra tiếng kèm xen : Cục cúc cù…cục cù……Cục cúc cù… cục cù.

+ Thúc kèm đôi : Cục cúc cù… cục cù…cục cù……..cục cúc cù … cục cù…

+ Thúc dặm đơn : Cục cúc cù…cụ cù nhưng ko dướn cổ lên như động tác gù mà đầu để ngang lưng.

+ Thúc dặm đôi : Cục cúc cù… cụ cù … cụ cù nhưng ko dướn cổ lên như động tác gù mà đầu để ngang lưng.

  1. Dồn ( Dập, lèo ) : Là tiếng thúc có 2 câu “ xuôi ngược “ liền mạch trở lên :

+ Dập đơn : Cục cúc cù cục cù cù

+ Dập đôi : Cục cúc cù… cục cúc cù… cục cục cù

  1. Vấp : Là tiếng thúc của chim nhưng khi thúc có vấp 1 nhịp hoặc 2 nhịp. tiếp vấp cộc, ngắn , rõ.

+ Vấp đơn : Cục cúc cù…cục

+ Vấp đôi : Cục cúc cù … cục cục.

BÀI VIẾT SƯU TẦM HAY CHIA SẺ ĐỂ TẤT CẢ AE ĐAM MÊ CÙNG CÙNG THAM KHẢO . CẢM ƠN TÁC GIẢ !